Обществен съвет към Трета Природоматематическа гимназия "Акад. М. Попов"

 

На 08.01.2020 г. в 18.00 ч. в Актовата зала на училището се проведе събрание за конституиране на нов обществен съвет към Трета ПМГ "Академик Методий Попов" - Варна.

На събранието присъстваха представители на родителите, избрани при провеждане на срещи по паралелки.

След излъчени номинации и проведено явно гласуване, присъстващите родители излъчиха шест представители на родителите, които да бъдат включени в състава на Обществения съвет и двама резервни членове.

На провелото се първо заседание новоизбраните членове избраха от състава си председател с явно гласуване.

 


 

На 8 януари 2020 година от 18.00 часа в актовата зала на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ – Варна ще се проведе събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към гимназията.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Избор на представители на родителите в Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ - Варна“. 


 

Заповед на Директора на III ПМГ във връзка със създаване на Обществен съвет към "Акад. Методий Попов"

 

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища (ПСУДОСДГУ)

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

 

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

 


Архив

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg