Обществен съвет към Трета Природоматематическа гимназия "Акад. М. Попов"

 

На 08.01.2020 г. в 18.00 ч. в Актовата зала на училището се проведе събрание за конституиране на нов обществен съвет към Трета ПМГ "Академик Методий Попов" - Варна.

На събранието присъстваха представители на родителите, избрани при провеждане на срещи по паралелки.

След излъчени номинации и проведено явно гласуване, присъстващите родители излъчиха шест представители на родителите, които да бъдат включени в състава на Обществения съвет и двама резервни членове.

На провелото се първо заседание новоизбраните членове избраха от състава си председател с явно гласуване.

 


 

На 8 януари 2020 година от 18.00 часа в актовата зала на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ – Варна ще се проведе събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към гимназията.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Избор на представители на родителите в Обществения съвет към Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ - Варна“. 


 

Заповед на Директора на III ПМГ във връзка със създаване на Обществен съвет към "Акад. Методий Попов"

 

Декларация по чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища (ПСУДОСДГУ)

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

 

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

 


Архив

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg