Програма за превенция и интервенция на ранното напускане на учениците от училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Програма за повишаване качеството на образователния процес

Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността през учебната 2018/2019 година

Програма по гражданско и здравно образование за часовете водени от учители - неспециалисти по мярка "Без свободен час"

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg