ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2023/2024 година

 


Записване на класирани ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Записване на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13.07.2023 г.

(четвъртък)

14.07.2023 г.

(петък)

17.07.2023 г.

(понеделник)

Записване на втори етап на класиране

20.07.2023 г.

(четвъртък)

21.07.2023 г.

(петък)

24.07.2023 г.

(понеделник)

Записване на трети етап на класиране

01.08.2023 г.

(вторник)

02.08.2023 г.

(сряда)

----

 

Записване на четвърти етап на класиране

11.08.2023 г.

(петък)

14.08.2023 г.

(понеделник)

----

 

Работно време и място на комисията по записване:

 от 9,00 ч. – до 13,00 ч. и  от 13,30 ч. – до 17.30 ч.

етаж III, лаборатория по физика

 

Необходими документи при записване:

Ø  оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование – за ученици от училища на чужди държави;

Ø  заявление до директора по образец (получава се на място).

 

Приемът в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Профил

Паралелки

Ученици

Профилиращи учебни предмети

Интензивно изучаван чужд език

Балообразуване

максимален бал 500

Брой

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Немски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

 

Френски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Химия и ООС

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Биология и ЗО

3. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

Икономическо развитие

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26

 

 

География и икономика

 

 

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

 

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

 

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по география и икономика /свидетелство за основно образование VII клас/

 

макс. 50 т.

4. Оценка по информационни технологии /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Забележка: Когато здравословното състояние на ученик не му позволява да се яви на изпит от националното външно оценяване, защото е в болничен престой или е под карантина,  но в годината на кандидатстване ученикът е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се сформира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки.

Заповед № РД06-358/28.04.2023 г. на Началника на РУО Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година в V клас за профилираните гимназии с профил Математически и в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединени училища от област Варна.

 

График на дейностите по прием на учениците в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

 

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

13 юни 2023 г.

 

- математика

16 юни 2023 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 28 юни 2023 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

05  07 юли 2023 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 12 юли 2023 г.  

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ „Акад. М. Попов”

13 -17 юли 2023 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 19 юли 2023 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

20  24 юли 2023 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  25 юли 2023 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 26 – 27 юли 2023 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

01 – 02  август 2023 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  04 август 2023 г.

13.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7 – 8 август 2023 г.

14.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

15.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

11 – 14 август 2023 г.

16.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 г.

17.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване – Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището след 16 август

до 10 септември 2023 г.

18.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО – Варна

  до 14 септември 2023 г. вкл.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2022/2023 г.

Архив прием 2021/2022 г.

Архив прием 2020/2021 г.

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg