ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2020/2021 година


Приемът в Трета ПМГ Академик Методий Попов се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

09 юни 2020 г.

 

- математика

11 юни 2020 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 26 юни 2020 г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

03 - 07 юли 2020 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 13 юли 2020 г.  

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ Акад. М. Попов

до 16 юли 2020 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 20 юли 2020 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22 юли 2020 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2020 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 24 27 юли 2020 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 30 юли 2020 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  03 август 2020 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10 септември 2020 г.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2020 г.

 

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2019/2020 г.

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg