ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на настоятелите на Сдружение УН към Трета ПМГ „Акад. Методий Попов” – Варна, на основание чл. 22 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 15.05.2019 г. от 18,00 часа в сградата на Трета ПМГ „Акад. Методий Попов” с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 80, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет и доклад за дейността на Сдружение УН за 2017 г.

2. Приемане на годишен отчет и доклад за дейността на Сдружение УН за 2018 г.

3. Освобождаване на стари и избор на нови членове.

4. Разни.

***

Училищно настоятелство

***

Председател :

Нина Николова Пенчева

Членове:

Пламен Петров, Искра Белева, Венета Атанасова, Мария Лазарова, Ивилина Иванова, Станислава Минева

Представител на ІІІ ПМГ:

 Ивилина Иванова / за контакти: iviivanova_ivanova@abv.bg /

Сметка за дарения:

 ЦКБ АД Клон Варна (CECBBGSF) IBAN: BG84 CECB 9790 19B7 4657 01

 

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg