АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

Заявление за издаване на документ

Протокол при устно искане за издаване на документ

Заявление за назначаване на работа в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов (.pdf формат)

Заявление за назначаване на работа в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" (.doc формат)

Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт и от спортни дейности

Заявление за издаване на справка за успех по години и хорариум учебни часове

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж


Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg