АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

Заявление за издаване на документ

Протокол при устно искане за издаване на документ

Заявление за назначаване на работа в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт и от спортни дейности

Заявление за издаване на справка за успех по години и хорариум учебни часове

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж


Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg